Schemat blokowy

Ogólne zasady udzielania licencji

Obieg faktur
 1. Dostawca oferuje Klientowi dostęp do AMODIT poprzez udzielenie licencji w formie: 
  • licencji perpetual – nie podlegającej wypowiedzeniu i nieograniczonej w czasie licencji 
  • subskrypcji – udzielanej w czasie jej opłacania
 2. W przypadku licencji perpetual AMODIT jest instalowany na infrastrukturze Klienta zgodnie z warunkami Zamówienia. W przypadku subskrypcji AMODIT jest instalowany na infrastrukturze Klienta lub uruchamiany na infrastrukturze Dostawcy.
 3. Licencja umożliwia Klientowi korzystanie z AMODIT we własnej Infrastrukturze Klienta oraz w infrastrukturze informatycznej udostępnianej Klientowi przez osoby trzecie.  
 4. Dostawca udziela Klientowi odpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z AMODIT, a także na korzystanie z dokumentacji, bez ograniczeń terytorialnych na terenie Unii Europejskiej, na następujących polach eksploatacji:
  • w zakresie, w jakim AMODIT stanowi utwór w postaci programu komputerowego:
  • trwałe lub czasowe zwielokrotnianie AMODIT w całości lub
   w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnianie AMODIT dokonywane podczas wprowadzania, instalacji, uruchamiania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania AMODIT, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie AMODIT dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci;  
  • udostępnienie AMODIT w zakresie jego funkcjonalności podmiotom upoważnionym przez Klienta (użytkownicy) poprzez umożliwienie korzystania z AMODIT objętego licencją przy zachowaniu pozostałych ograniczeń licencyjnych, w zakresie i na zasadach określonych w Zamówieniu, 
  • w zakresie utworów niestanowiących programu komputerowego, a w szczególności w odniesieniu do Dokumentacji AMODIT (Dokumentacja):
  • trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Dokumentacji w całości lub w części dla wewnętrznych potrzeb Klienta związanych z korzystaniem z AMODIT, w tym utrwalanie i zwielokrotnianie takiej Dokumentacji dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci;
  • w zakresie rozpowszechniania Dokumentacji w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Dokumentacji w taki sposób, aby każdy użytkownik AMODIT mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w zakresie w jakim wynika to z charakteru danej Dokumentacji lub jej części, a także udostępnianie takiej Dokumentacji innym osobom działającym na rzecz Klienta, takim jak dostawcy usług informatycznych, w tym usług serwisowych lub usług rozwoju systemów informatycznych Klienta.
 5. Klient jest upoważniony do korzystania z AMODIT zainstalowanego na swoich serwerach, w ten sposób, że liczba osób posiadających aktywne konta do AMODIT nie może być większa niż liczba uprawnionych do korzystania z licencji użytkowników. Liczba uprawnionych do korzystania z licencji użytkowników AMODIT zapisywana jest w Kluczu licencyjnym. Klucz licencyjny, to unikalny ciąg znaków wygenerowany przez Dostawcę na podstawie danych wynikających z Umowy na dostęp do AMODIT, umieszczony w AMODIT, z którego korzysta Klient. Klucz licencyjny może zawierać inne dane, w tym w szczególności ograniczenia (np. ograniczona liczba procesów) lub rozszerzenia (dodatkowe moduły takie jak np. Generator Paczki Przelewów) w zależności od ustaleń między Stronami. 
 6. Klient jest uprawniony do korzystania z AMODIT bez ograniczeń terytorialnych. 
 7. Klient jest uprawniony do korzystania z AMODIT wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, tj. do obsługi procesów biznesowych realizowanych w ramach działalności gospodarczej Klienta oraz zgodnie ze sposobem korzystania wynikającym z dokumentacji dostępnej na stronie internetowej: pl.wiki.amodit.com 
 8. Uprawnienia z licencji Klient nabywa z chwilą podpisania protokołu Odbioru instalacji Amodit. 
 9. Klient nie może użyczać, oddawać w dzierżawę lub najem, zbywać, sublicencjonować ani odstępować AMODIT osobom trzecim. Zakazane jest również oddawanie AMODIT do używania osobie trzeciej w jakiejkolwiek formie i pod jakimkolwiek innym tytułem darmowym lub odpłatnym, chyba że co innego wynika z Zamówienia  
 10. Klient nie może podejmować ani nie może zezwalać osobom trzecim na podjęcie czynności dążących do odtworzenia kodu źródłowego AMODIT (reverse engineering), disasemblacji, dekompilacji i tłumaczenia AMODIT. 
 11. W razie złożenia zamówienia na nowe wersje AMODIT (Maintenance), uznaje się, że udzielona licencja dotyczy również nowych wersji AMODIT.
 12. W przypadku korzystania z AMODIT, które zostało zainstalowane w Infrastrukturze Klienta, Klient jest odpowiedzialny za regularne wykonywanie kopii zapasowych.
 13. OWU stanowi dokument gwarancyjny bez konieczności składania dodatkowego dokumentu na okoliczność udzielenia gwarancji. 
 14. W celu oceny przydatności AMODIT do określonych celów biznesowych Klienta, Dostawca udostępnia Klientowi wersję darmową AMODIT na okres 21 dni, chyba że Zamówienie określa inny termin.
 15. Faktura za licencje perpetual wystawiana jest po instalacji AMODIT na serwerze Klienta.