Schemat blokowy

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych Adresatów dokumentów i Obserwatorów/Odbiorców dokumentów na Platformie AMODIT Trust Center

Obieg faktur

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Adresatów dokumentów i Obserwatorów/Odbiorców dokumentów

 na Platformie AMODIT Trust Center

Administrator i Inspektor Ochrony Danych

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest ASTRAFOX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-826) przy ul. Poloneza 93, tel.: + 48 22 355 21 60, adres e-mail: office@astrafox.pl, dalej jako „Administrator” lub „My”.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym możesz się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych pisząc na adres e-mail: iod@astrafox.pl. 

Źródło danych i kategorie danych

3. Twoje dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy, stanowisko, otrzymaliśmy od Użytkownika Platformy Amodit Trust Center (może to być np. Twój kontrahent lub pracodawca), który skierował do Ciebie dokument do podpisania, obserwowania, parafowania lub pobrania.   

Cele przetwarzania i podstawy prawne przetwarzania

4. Dane osobowe przetwarzamy w celu świadczenia usługi zaufania polegającej na:

a. elektronicznej identyfikacji osób, do których zostały skierowane dokumenty do podpisania/parafowania lub pobrania,

b. umożliwieniu złożenia elektronicznego podpisu, parafki na dokumencie lub odmowy złożenia podpisu (jeżeli dotyczy),

c. weryfikacji poprawności złożenia parafek, podpisów elektronicznych (jeżeli dotyczy),

d. zapewnieniu integralności treści dokumentu oraz autentyczności pochodzenia dokumentu.

5. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w powyższym celu jest Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych tzw. RODO) polegający na realizacji usługi zaufania zgodnie z Regulaminem platformy Amodit oraz dyspozycją Użytkownika Amodit Trust Center, który skierował do Ciebie dokument do podpisania, parafowania lub pobrania.

6. Dane osobowe będą również przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia i zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcy danych

7. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (serwis oprogramowania, hosting serwerów), prawne, doradcze, na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Twoich danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania

8. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, ale nie krócej niż przez okres przedawnienia roszczeń. 

Prawa osób fizycznych

9. Na zasadach opisanych w RODO posiadasz prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich kopii (art. 15 RODO);

b) żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);

c) żądania usunięcia danych (art. 17 RODO); 

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 21 RODO);

10. W celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych na adresy mailowe wskazane w punkcie 1 i 2 powyżej, lub listownie na adres siedziby Administratora.

11. Każda osoba fizyczna posiada również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

Informacje o braku profilowania i braku przekazania danych poza EOG

12. Twoje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu ani nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.