Schemat blokowy

Regulamin korzystania z platformy AMODIT

Obieg faktur

Regulamin korzystania z platformy AMODIT

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) Astrafox Sp. z o. o. ustala Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej Regulaminem).

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi tworzenia oraz uruchamiania procesów biznesowych („Usługa”) na Platformie Amodit („Platforma”). Regulamin stanowi integralną część Umowy zawieranej z Klientem. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie znajdą odpowiednie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest bezpłatnie na stronie internetowej pod adresem: https://amodit.pl/regulamin-platformy-amodit/ i udostępniany Klientowi przed zawarciem Umowy.
 3. Administratorem danych osobowych jest Astrafox Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Poloneza 93, 02-826 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000193522, NIP 525-21-71-560, kapitał zakładowy 131 200 złotych, (dalej jako Astrafox”) na zasadach i warunkach określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem: https://amodit.pl/polityka-prywatnosci/. Astrafox jest twórcą i wyłącznym właścicielem Platformy.
 4. Warunkiem korzystania z Usługi przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja wszystkich jego postanowień.
 5. Użytkownik korzystając z Platformy zobowiązany jest do powstrzymania się od jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym, a w szczególności od:
  1. korzystania z Platformy bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem bądź w celu naruszenia przepisów prawa,
  2. korzystania z Platformy w sposób sprzeczny z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet,
  3. korzystania z Platformy w sposób naruszający prawa Astrafox, innych Klientów/Użytkowników lub osób trzecich, w szczególności poprzez podawanie nieprawdziwych bądź cudzych danych, podszywanie się pod inne podmioty lub nadużycie posiadanych uprawnień,
  4. dostarczania przez lub do Platformy danych powodujących przeciążenie systemów informatycznych lub nieuprawnione modyfikowanie danych zawartych w Platformie.

Definicje użyte w niniejszym regulaminie

 1. AMODIT – zarejestrowany znak towarowy należący do Astrafox (dalej jako „Amodit”).
 2. APLIKACJA – wyodrębniona, indywidualnie przestrzeń wraz z towarzyszącą jej bazą danych umożliwiająca dostęp do Platformy. Dostępna w wersji płatnej albo bezpłatnej. Dostęp do Aplikacji możliwy jest wyłącznie przy użyciu indywidualnego konta.
 3. CENNIK – Wykaz usług dostępny po kontakcie drogą mailową: poland@amodit.com lub przez formularz kontaktowy dostępny na stronie: https://amodit.pl/kontakt/, lub za pośrednictwem Partnera.
 4. DNI ROBOCZE – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, zawierająca Umowę z ASTRAFOX lub z Partnerem ASTRAFOX.
 6. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna korzystająca z Platformy za pośrednictwem Aplikacji.
 7. USŁUGA – obejmuje automatyzację procesów biznesowych, elektroniczne podpisywanie dokumentów. Zakres i przedmiot usługi uzgadniany jest indywidualnie z Klientem.
 8. USŁUGA PŁATNA – pakiet usług uregulowany w indywidualnej umowie z Klientem.
 9. POLITYKA PRYWATNOŚĆI – informacje regulujące kwestie ochrony danych osobowych Klienta dostępne pod linkiem: https://amodit.pl/polityka-prywatnosci/
 10. PARTNER ASTRAFOX – nazywany dalej wymiennie również Partnerem, to Podmiot, który na bazie odrębnej umowy z Astrafox uprawniony jest do sprzedaży, wdrażania i utrzymywania procesów biznesowych w ramach platformy Amodit.
 11. PLATFORMA – narzędzia służące do budowania, zarządzania i wykorzystania procesów biznesowych.
 12. UMOWA – umowa o świadczenie usług automatyzacji procesów biznesowych zawierana indywidualnie z Klientem drogą elektroniczną.
 13. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – świadczenie usługi bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Użytkownicy i rejestracja

 1. W celu korzystania z Platformy, Użytkownik lub w jego imieniu Partner Astrafox dokonuje Rejestracji poprzez stronę https://register.amodit.com podając niezbędne dane takie jak Imię, Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 2. Użytkownik dokonując rejestracji dobrowolnie przystępuje do korzystania z Platformy oraz deklaruje, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym dotyczą jego osoby, są pełne i prawdziwe.
 3. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do Aplikacji umożliwiającej korzystanie z  Platformy za pomocą utworzonego dla niego indywidualnego Konta,  z przypisanym loginem i hasłem.Konto zawiera dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji: Imię, Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Konto ma przypisane uprawnienia administratora.
 4. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w koncie Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność w przypadku podania bądź utrzymywania danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.
 5. Użytkownikowi nie wolno udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła służącego dostępowi do Konta. Użytkownik zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Astrafox, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.
 6. Użytkownik nie może korzystać ze swojego Konta w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usług świadczonych przez Astrafox w ramach Platformy  oraz w sposób zakłócający korzystanie z tych usług.
 7. W przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Astarfox może rozwiązać umowę z Użytkownikiem bądź zawiesić jej wykonywanie w ramach jego Konta.  Powyższe dotyczy w szczególności sytuacji, w której Użytkownik pobrał lub wykorzystał w jakimkolwiek zakresie dostępne w ramach Platformy, dane lub materiały bez zgody Astrafox.
 8. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Platformie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Amodit, w tym charakterystycznych elementów grafiki, bez zgody Astrafox.
 9. Z chwilą utworzenia Aplikacji i akceptacji Regulaminu, Klient:
  1. Zobowiązuje się postępować zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także z innymi dokumentami i instrukcjami wydawanymi przez Astrafox w związku ze świadczeniem Usługi,
  2. Wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości od Astrafox oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Usługi,
  3. Wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej wystawianych przez Astrafox faktur VAT za świadczoną na rzecz Klienta Usługę.

Korzystanie z usługi

 1. Astrafox w ramach świadczonych usług oferuje Klientowi:
  1. możliwość wygenerowania indywidualnej Aplikacji
  2. dostęp do Platformy
  3. możliwość tworzenia i uruchamiania procesów biznesowych
  4. obsługę Klienta.
 2. Korzystanie z usług Platformy dostępne jest poprzez Aplikację w formie:
  1. Bezpłatnej obejmującej bezterminowy, ograniczony funkcjonalnie dostęp do Platformy, możliwość utworzenia do 10 spraw miesięcznie w każdym z procesów. Szczegółowy zakres usług określa Cennik dostępny po kontakcie drogą mailową: poland@amodit.com lub przez formularz kontaktowy dostępny na stronie: https://amodit.pl/kontakt/.
  2. Płatnej – przygotowanej na indywidualne zlecenie Klienta uwzgledniające jego zapotrzebowanie w zakresie automatyzacji procesów biznesowych.
 3. Darmowa wersja Aplikacji posiada następujące parametry:
  1. Przestrzeń dyskową o pojemności 1 GB dla przechowywanych dokumentów
  2. Brak ograniczeń co do liczby kont użytkowników
  3. Brak ograniczeń co do liczby zdefiniowanych procesów
  4. Maksymalnie 10 spraw miesięcznie w każdym z procesów
  5. Klient może utworzyć i używać tylko jednej darmowej wersji Aplikacji.
 4. Klient może w każdym czasie zmienić bezpłatną wersję Aplikacji na wersję Płatną poprzez formularz kontaktowy dostępny pod linkiem: https://amodit.pl/kontakt/ lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: poland@amodit.com.
 5. Darmowa wersja Aplikacji może zostać usunięta przez Astrafox jeżeli nie zanotowano żadnych działań Użytkownika na Platformie w okresie 30 dni od dnia ostatniego logowania.
 6. Astrafox zastrzega prawo odmowy założenia Aplikacji Klientowi, w szczególności gdy Klientowi w ciągu ostatnich 12 miesięcy usunięto Aplikację z powodu naruszania zasad Regulaminu.
 7. Płatna wersja Aplikacji dostępna jest dla Klientów, którzy wykupili Usługę na podstawie odrębnie zawartej Umowy.
 8. Cennik oferowanych przez Astrafox usług Użytkownik może uzyskać kontaktując się telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy. Dane kontaktowe dostępne są na stronie www pod adresem: https://amodit.pl/.

Wymogi techniczne

 1. Dla korzystania z Usługi konieczne jest, by Klient posiadał urządzenie pozwalające na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu „cookies” i z włączoną obsługą JavaScript.
 2. Astrafox dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia działania Usługi na najnowszych oficjalnych wersjach przeglądarek Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome oraz Safari.

Płatności

 1. Klient korzystający z Płatnej wersji Aplikacji obowiązany jest terminowo uiszczać opłaty za korzystanie z Usługi stosownie do warunków zawartej umowy.
 2. Astrafox lub Partner Astrafox wystawia na koniec każdego okresu rozliczeniowego, określonego w Umowie fakturę VAT z terminem płatności 14 dni. W przypadku braku wpłaty w terminie Astrafox lub Partner zastrzega prawo poinformowania Klienta poprzez email o upływającym okresie płatności, wysokości kwoty do zapłaty oraz wyznaczeniu dodatkowego 7 dniowego terminu do uregulowania zaległości. W przypadku braku zapłaty należności w terminie o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uznaje się, że Klient zrezygnował z Usługi, Aplikacja Klienta zostaje zablokowana, a umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Płatności dokonane przez Klienta, przed rozwiązaniem umowy na skutek wystąpienia okoliczności określonych w ust. 2 powyżej nie podlegają zwrotowi.
 4. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, chyba że wyrazi wyraźną wolę otrzymywania faktur w formie papierowej.
 5. Astrafox zastrzega prawo do zmiany wysokości opłat w każdym czasie. Nowy cennik ma zastosowanie do nowych Klientów, a w przypadku dotychczasowych Klientów – przy dokonywaniu jakichkolwiek zmian np. zmiana liczby kont, zmiana liczby procesów.

Niedozwolone praktyki

 1. Klient nie może korzystać z Usług w żaden sposób, celowo bądź nieumyślnie, prowadzący do naruszenia przepisów prawa, dobrych obyczajów, postanowień niniejszego Regulaminu, jak również prawa własności intelektualnej lub innego prawa osób trzecich lub które w inny sposób są lub mogą być szkodliwe dla biznesu, marki lub reputacji Astrafox.
 2. Klient nie może używać sprzętu lub oprogramowania mogącego uszkodzić lub zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Platformy ani służącego do przechwytywania systemu lub danych z Platformy lub jakiejkolwiek strony internetowej posiadanej lub kontrolowanej przez Astrafox. Klient nie może podejmować żadnych działań powodujących nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie w sieci internetowej lub należącej do Astrafox infrastruktury.
 3. Astrafox nie monitoruje ani nie kontroluje działalności Klienta w zakresie korzystania przez niego z Usługi. Jednakże zastrzega sobie prawo (niezależnie od innych uprawnień wynikających z Regulaminu) zablokowania dostępu do całej lub części Usługi, jeżeli uzyska informację lub uzasadnione podejrzenie, że działalność Klienta w ramach Platformy Amodit  narusza przepisy prawa, politykę Astrafox, niniejszy Regulamin, prawa osób trzecich lub z innego powodu jest niewłaściwa. W ww. sytuacjach Astrafox nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta za podjęte środki.

Treści

 1. Klient jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie informacje, dane, teksty, dokumenty, grafiki, logo, video, pliki audio lub inne materiały i utwory, które załadowuje, przesyła lub w inny sposób udostępnia przy użyciu Usługi. Odpowiedzialność obejmuje również Treści stanowiące linki do innych stron internetowych lub zasobów lub inne usługi udostępniane przez osoby trzecie, którymi Klient się posługuje.
 2. Klient oświadcza, że przysługują mu prawa i Tytuły do treści za wyjątkiem treści pochodzących z zasobów Astrafox.
 3. Klient, który wykupi dostęp do płatnej Aplikacji może wyrazić zgodę, na umieszczanie informacji na jego temat w materiałach marketingowych Astrafox na zasadach określonych w Umowie.

Obsługa klienta i reklamacje

 1. Astrafox zapewnia Obsługę Klienta poprzez złożenie przez Klienta zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej: serwis@amodit.com,  lub telefonicznie pod nr: 22 355 21 36. Klient, który chce skorzystać z pomocy Działu Obsługi Klienta powinien w zgłoszeniu podać co najmniej nazwę swojego Konta.
 2. Klient ma prawo złożyć reklamacje w sprawach dotyczących świadczonych przez Dostawcę usług w formie:
  1. Elektronicznej: serwis@amodit.com
  2. Pisemnej: na adres: Astrafox Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Poloneza 93, 02-826 Warszawa
  3. Formularz kontaktowy dostępny na stronie: https://amodit.pl/kontakt/
 3. Astrafox zastrzega, że nie odpowiada na anonimowe zgłoszenia lub reklamacje.
 4. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji składający reklamację powinien podać nazwę swojego Konta, opis stanu faktycznego sprawy, zastrzeżenie (zastrzeżenia) dotyczące świadczonych usług.
 5. Zgłoszenia i reklamacje rozpatrywane są w dni robocze w ciągu 24 godzin.
 6. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Klient powiadamiany jest pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji.

Likwidacja konta / rozwiązanie umowy

 1. Klient może w każdym czasie zrezygnować z dostępu do Aplikacji płatnej i Aplikacji bezpłatnej.
 2. W celu rezygnacji z Usługi Klient przesłyła na adres e-mail: poland@amodit.com prośbę o usunięcie Aplikacji lub za pośrednictwem Partnera Astrafox.
 3. Po rozpatrzeniu przez Astrafox złożonej rezygnacji, konto Klienta zostaje zablokowane.
 4. W okresie 60 dni licząc od dnia zablokowania Aplikacji Klient może złożyć pisemną prośbę za pośrednictwem e-mail: poland@amodit.com o ponowne udostępnienie Aplikacji. Warunkiem ponownego uruchomienia Aplikacji jest uregulowanie opat za cały okres wstrzymania dostępu.
 5. Po upływie terminu wskazanego w pkt. 4 powyżej Aplikacja jest bezpowrotnie usuwana z Platformy wraz ze wszystkimi zawartymi w niej informacjami i dokumentami.
 6. Astrafox zastrzega prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym lub zablokowania dostępu w całości lub w części do Usługi w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, w tym m.in.
  1. nieuiszczenie opłat za Usługę w ustalonym terminie,
  2. dopuszczenie się niedozwolonych praktyk,
  3. naruszenie zasad dotyczących korzystania ze znaków towarowych i innej własności intelektualnej Astrafox,
  4. podawanie przez Klienta nierzetelnych lub nieprawdziwych danych o sobie lub nieaktualizowanie tych danych, gdy ulegną zmianie,
  5. przeniesienia praw i obowiązków z umowy o świadczenie Usługi na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Astrafox.
 7. Rezygnacja przez Klienta z Aplikacji nie zwalnia go z obowiązku uiszczenia opłat już wymagalnych oraz opłat, które zostaną naliczone w związku z korzystaniem przez Klienta z Aplikacji do czasu wygaśnięcia umowy.
 8. Niezależnie od przyczyn oraz trybu rozwiązania umowy, Klient nie jest uprawniony do żądania zwrotu uiszczonych przez niego płatności, tak w całości jak części.

Ochrona danych osobowych

 1. W przypadku powierzenia lud udostępnienia przez Użytkownika danych osobowych Administrator będzie je przetwarzał zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną pod linkiem: https://amodit.pl/polityka-prywatnosci/.

Własność intelektualna

 1. Amodit jest zarejestrowanym znakiem towarowym należącym do Astrafox na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i innych państw członkowskich Unii Europejskiej, jak również w Stanach Zjednoczonych. Usługa, oprogramowanie Platformy Amodit, a także treści zawarte na stronie https://amodit.pl/ („Utwory”), takie jak teksty, grafika, logo, ikony przycisków, obrazy, klipy audio oraz aplikacje, stanowią własność Astrafox lub jego Partnerów.
 2. Zabronione jest wykorzystywanie przez Klienta Utworów, a także znaków towarowych i oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Astrafox, chyba że korzystanie z nich wynika ze specyfiki świadczonej przez Astrafox Usługi lub jeśli Astrafox wyrazi pisemną zgodę na korzystanie z nich przez Klienta.

Dostępność usługi

 1. Astrafox zastrzega prawo do:
  1. zmiany lub modyfikacji cech Usługi, zwłaszcza jej aktualizacji, a także modyfikacji lub wymiany sprzętu lub oprogramowania używanego do świadczenia Usługi w każdym czasie i bez odpowiedzialności z tego tytułu, pod warunkiem że nie będzie to miało istotnie negatywnego wpływu na świadczenie Usługi.
  2. przerw w świadczeniu Usługi wynikających z przyczyn technicznych (np. awarie, naprawy, przeglądy, konserwacje, wymiana sprzętu), bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu. Jednakże, w przypadku zaplanowanych przerw technicznych trwających dłużej niż jeden dzień roboczy, Astrafox podejmie wszelkie starania, aby poinformować Klienta o tym fakcie co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. Zaplanowana przerwa techniczna będzie przeprowadzona w taki sposób, by zminimalizować niedogodności dla Klienta z tym związane.
  3. modyfikowania, dodawania lub usuwania w dowolnym czasie wszelkich dokumentów, informacji, grafik lub innych treści znajdujących się na stronach: https://amodit.pl/.

Odpowiedzialność i rola Astrafox

 1. Klient akceptuje formę i zakres oferowanej Usługi i Platformy Amodit bez udzielenia przez Astrafox  jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych.
 2. Astrafox udostępnia Użytkownikom narzędzia informatyczne, w celu komunikacji między Użytkownikami, natomiast nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników, ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich czynności faktycznych bądź prawnych w związku z działaniami w ramach Amodit, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. W szczególności Astrafox nie ponosi odpowiedzialności za nie zawarcie bądź nieważność umów zawieranych między Użytkownikami, które są wynikiem działań bądź zaniechań Użytkowników.
 3. Astrafox nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, ani zdolność Użytkowników do bycia podmiotem czynności prawnych.
 4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z dostępu do Platformy.
 5. Astrafox nie ponosi odpowiedzialności za szkody i utracone korzyści (w tym utratę danych przez Klientów) wywołane:
  1. Siłą Wyższą,
  2. Ingerencją osób trzecich (w tym Klientów), zwłaszcza w związku z korzystaniem z Aplikacji przez osoby trzecie posługujące się danymi logowania Klienta  lub jego użytkowników – uzyskanymi od Klienta lub w innych okolicznościach niezależnych od Astrafox,
  3. Czynnikami zewnętrznych oraz wadliwym działaniem innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Astrafox,
  4. Nieprzestrzeganiem przez Klienta postanowień Regulaminu,
  5. Błędnymi lub niezgodnymi z prawdą danymi Klienta podanymi przy rejestracji.
 6. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, którego nie można przewidzieć i któremu nie można było zapobiec. Za okoliczności stanowiące Siłę Wyższą uznaje się w szczególności stan epidemii, wojnę, klęski żywiołowe, strajki, awarie, ataki DDoS lub inne zakłócenia w działaniu sieci telekomunikacyjnej lub infrastrukturze teleinformatycznej, a także nadzwyczajne działania rządowe i administracyjne oraz działania podmiotów mających wpływ na świadczenie usługi Astrafox, a których działalność jest niezależna od Astrafox.
 7. Astrafox nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z utraty plików lub danych Klienta przechowywanych na swoich serwerach; Astrafox dokłada należytej staranności i w ramach świadczonej Usługi wykonuje kopie zapasowe Aplikacji Klienta wraz z wszystkimi zawartymi w niej danymi i dokumentami.
 8. Odpowiedzialność kontraktowa oraz deliktowa Astrafox ograniczona jest wyłącznie do bezpośrednich strat poniesionych przez Klienta. Astrafox nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, niezależnie od ich źródła (w szczególności takie jak: straty z tytułu przychodu, zysku, odsetek lub innych utraconych korzyści, czyste straty finansowe, straty wynikające z innych umów związanie z niedostępnością Usługi lub jej części) z wyjątkiem przypadków winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Astrafox. Całkowita odpowiedzialność Astrafox, niezależnie od liczby i podstawy roszczeń Klienta lub osoby trzeciej, ograniczona jest do łącznej kwoty zapłaconej przez Klienta za Usługę w ciągu jednego miesiąca bezpośrednio poprzedzającego datę, w której Klient zgłosił roszczenie do Astrafox. Klient niniejszym zwalnia Astrafox z wszelkich zobowiązań przekraczających wyżej wskazany limit.
 9. Klient zwalnia Astrafox oraz jego pracowników, współpracowników, kontrahentów, partnerów oraz przedstawicieli z wszelkiej odpowiedzialności związanej z zarzutami i roszczeniami zgłaszanymi przez osoby trzecie, a związanymi z korzystaniem przez Klienta z Usługi, aktywnością jego użytkowników, naruszeniem niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub praw osób trzecich.

Regulacje dotyczące elektronicznego podpisywania dokumentów

 1. Korzystanie z usługi elektronicznego podpisywania dokumentów w Amodit wymaga dysponowania przez Użytkownika systemem teleinformatycznym spełniającym co najmniej następujące wymagania techniczne:
  1. dostęp do Internetu,
  2. możliwość korzystania ze standardowej przeglądarki internetowej, której ustawienia, w przypadku zamiaru korzystania ze strony szyfrowanej przy logowaniu do Amodit, powinny umożliwiać obsługę połączenia szyfrowanego,
  3. możliwość korzystania z oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików przesyłanych przez osoby, z którymi komunikuje się Użytkownik za pośrednictwem Amodit w różnych formatach,
  4. posiadanie dostępu do skonfigurowanej poczty elektronicznej, której adres podano podczas rejestracji (zwanej dalej „Rejestracją”) bądź aktualizacji Konta.
 2. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Platforma może wymagać spełnienia dodatkowych warunków, w szczególności w przypadku korzystania z zaawansowanych lub kwalifikowanych podpisów elektronicznych – posiadania odpowiedniego urządzenia lub usługi do składania podpisu elektronicznego, oraz ważnego certyfikatu wydanego przez dostawcę świadczącego odpowiednio zaawansowane lub kwalifikowane usługi zaufania w zakresie wydawania certyfikatów do podpisu elektronicznego, a także zainstalowane i poprawnie skonfigurowane oprogramowanie wymagane przez dostawcę świadczącego daną usługę zaufania.
 3. Użytkownikami usługi elektronicznego podpisywania dokumentów za pośrednictwem Platformy mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.
 4. Użytkownicy, korzystając z Platformy mogą działać w swoim imieniu i na swoją rzecz bądź – w ramach posiadanego umocowania – w imieniu i na rzecz osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, Użytkownicy mogą korzystać z usług Platformy i składać podpisy elektroniczne.
 5. Elektroniczne podpisywanie dokumentu nie wymaga posiadania konta na Platformie. Konto musi posiadać wyłącznie Użytkownik, który wysyła dokument do podpisu, bez względu na to, czy jest osobą podpisującą ten dokument, czy nie.
 6. W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu Platforma dopuszcza podanie danych osób trzecich, innych niż Użytkownik (np. do celów rekomendacyjnych bądź zrealizowania komunikacji) Użytkownik wprowadzając takie dane oświadcza, że uzyskał od osoby, której dane wprowadza, niezbędną zgodę na wykorzystanie jej danych w Platformie oraz, że w razie nieuprawnionego przekazania przedmiotowych danych ponosi wszelką odpowiedzialność, jaka wiąże się z przekazaniem tych danych, a także że zwolni z wszystkich ewentualnych roszczeń Astrafox.
 7. Użytkownik może korzystać ze swojego Konta:
  1. w celu składania oświadczeń woli we własnym imieniu,
  2. w celu składania oświadczeń w cudzym imieniu, w ramach posiadanego umocowania, w szczególności jako przedstawiciel lub członek organu przedsiębiorcy,
  3. w celu uczestniczenia w procesie obiegu dokumentów.
 8. Astrafox udostępnia Użytkownikom następujące usługi:
  1. Elektroniczne identyfikowanie użytkowników– polegająca na pozyskiwaniu, przechowywaniu i udostępnianiu informacji o sposobie w jaki dokonano weryfikacji [poszczególnych] danych osobowych Użytkownika oraz prezentacji statusu Użytkownika, na podstawie którego podmioty będące kontrahentami Użytkownika ważą wiarygodność Użytkownika;
  2. Podpisywanie elektroniczne dokumentów– polegająca na potwierdzeniu złożenia oświadczeń woli przez Użytkowników, w tym zgodnych oświadczeń woli składanych wzajemnie wobec siebie przez Użytkowników w celu zawarcia umowy lub akceptacji (autoryzacji) treści dokumentu i utworzeniu na tej podstawie w imieniu Użytkownika odpowiednio podpisu elektronicznego, zaawansowanego podpisu elektronicznego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r., także z nadaniem kontekstowego znaczenia np. oznaczenia jako „podpis” lub „parafka”;
  3. Pieczętowanie elektroniczne dokumentów– polegająca na zapewnieniu integralności treści dokumentu oraz autentyczności pochodzenia dokumentu i utworzeniu na tej podstawie oraz złożeniu na dokumencie odpowiednio pieczęci elektronicznej, zaawansowanej pieczęci elektronicznej lub kwalifikowanej pieczęci elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r., także z nadaniem kontekstowego znaczenia dla pieczęci;
  4. Przechowywanie dokumentów elektronicznych – polegająca na przechowywaniu na serwerach Platformy dokumentów;
  5. Trwały nośnik dokumentu cyfrowego – polegająca na przechowywaniu lub przekazywaniu dokumentu online w sposób uniemożliwiający jego zmianę oraz umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości, przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, pozwalająca na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, także z opcją złożenia potwierdzenia treści przez konsumenta lub przedsiębiorcę po otrzymaniu dokumentu.
 9. Użytkownicy mają możliwość zakładania kont dla firm czyli kont dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (dalej zwanych „Firmami”), w ramach których gromadzone są dane Firm, lista Użytkowników uprawnionych do uczestniczenia w obiegu dokumentów (w tym składania oświadczeń w imieniu) Firmy oraz historia działalności w ramach Amodit. Zabrania się zakładania Kont dla Firm, na dane tych podmiotów, bez uprawnienia do ich reprezentacji lub należytego umocowania od osób uprawnionych do działania w imieniu tych podmiotów.
 10. Użytkownicy, którzy posiadają Konto dla Firm upoważniają Astrafox do posługiwania się nazwą lub oznaczeniem (logo) przedsiębiorcy, dla którego zostało założone Konto, w celu oznaczania Konta oraz Użytkownika, a także w celu wykonywania usług określonych Regulaminem i działań informacyjnych o świadczonych usługach.
 11. W ramach Pltatformy świadczone mogą być dodatkowe usługi, w tym usługa API, na zasadach określonych w umowie zawartej z Klientem.
 12. W przypadku jeśli świadczenie określonej usługi, dostępnej w ramach Platformy, wymaga działania podmiotu wyspecjalizowanego (w szczególności kwalifikowanego dostawcy usług zaufania), wówczas usługi te będą dostarczane przez wyspecjalizowane podmioty, na zasadach odrębnie i szczegółowo określonych dla danej usługi.
 13. Użytkownicy w ramach swojego Konta mają możliwość przesyłania na serwer Platformy dokumentów składających się z plików elektronicznych, zawierających informacje będące w szczególności przedmiotem składanego oświadczenia, uzgodnienia, konsultacji bądź stanowiące ofertę zawarcia umowy (dalej zwanych „plikami”). Maksymalna wielkość jednego pliku, dostępne formaty plików oraz liczba plików jakie można przesłać uzależnione są od przyznanych przez Astrafox parametrów Konta. W ramach Platformy możliwe jest przeglądanie plików, które posiadają format PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODS, ODT.
 14. Użytkownik może wskazać pliki, które nie będą stanowiły integralnej części dokumentu do podpisu, a które zostaną udostępnione wskazanym odbiorcom wyłącznie do wglądu lub pobrania.
 15. Użytkownik może wskazać innych Użytkowników, którzy otrzymają dostęp do treści dokumentu, o którym mowa w ust. 1, oraz określić ich rolę w procesie uzgadniania lub akceptacji treści plików związanych z dokumentem. Użytkownik może wskazać także osobę niebędącą Użytkownikiem, poprzez podanie jej adresu e-mail lub numeru telefonu. W takim przypadku, wskazana osoba zostanie poinformowana o włączeniu do rozpoczętego procesu obiegu dokumentu i treści dokumentu.
 16. Wszystkie osoby, wskazane do składania oświadczeń woli, winny być należycie umocowane do reprezentowania podmiotu, dla którego utworzono Konto dla Firmy. Astrafox nie ponosi odpowiedzialności w związku z brakiem odpowiedniego umocowania po stronie osób upoważnionych przez administratora Konta dla Firm.
 17. Poprzez potwierdzenie opcji „Podpisz” (lub innej opcji oznaczającej akceptację) Użytkownik składa (odpowiednie do treści tej opcji) oświadczenie woli wobec treści wyrażonej w dokumencie, a dokument traktuje się jako podpisany przez Użytkownika.
 18. Z chwilą, gdy wszystkie podmioty wskazane jako [„PODPISUJĄCY”] potwierdzą opcję „Podpisz” dochodzi do zatwierdzenia treści dokumentu, a w przypadku gdy dokument stanowi umowę, dochodzi do zawarcia umowy w brzmieniu określonym treścią zaakceptowanego dokumentu. Na Koncie każdego z Użytkowników podpisujących pojawi się elektroniczna wersja dokumentu wraz z adnotacjami o datach i sposobie złożenia podpisów oraz z danymi Użytkowników, którzy podpisali dokument.
 19. W ramach Platformy, Użytkownicy otrzymują status odpowiadający sposobowi w jaki dokonano weryfikacji ich danych osobowych. Weryfikacja danych osobowych Użytkowników może się odbywać za pośrednictwem usługi identyfikacji, świadczonej na podstawie odrębnej umowy (regulaminu) przez dostawców usług innych niż Amodit.
 20. W ramach Amodit Użytkownikowi mogą zostać udostępnione w szczególności następujące sposoby weryfikacji Użytkowników:
  1. Weryfikowanie dostępu do konta poczty elektronicznej (e-mail),
  2. Weryfikacja danych w kwalifikowanym podpisie elektronicznym,
  3. Weryfikacja dostępu do numeru telefonu (wiadomość SMS),
  4. Weryfikacja za pomocą usługi identyfikacji świadczonej przez, innego niż Astrafox, dostawcę usług, na podstawie odrębnego regulaminu.

Postanowienia końcowe

 1. Astrafox może zmienić Regulamin w każdym czasie. Regulamin w aktualnej wersji dostępny jest na stronie: https://amodit.pl/regulamin-platformy-amodit/
 2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Astrafox, której przedmiotem są usługi świadczone przez Astrafox w ramach Amodit, jest prawo polskie, o ile prawo w Unii Europejskiej w odniesieniu do konsumenta nie przewiduje innej właściwości.
 3. Strony ustalają, że wszelkie oświadczenia skierowane do drugiej Strony w trakcie korzystania z Usługi mogą być składane w formie korespondencji elektronicznej, wysyłanej:
  1. w przypadku Klienta – na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres email,
  2. w przypadku Astrafox na adres poland@amodit.com lub za pośrednictwem Partnera Astrafox.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeks cywilny, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. Wszelkie spory wynikłe między Astrafox a Klientem zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Astrafox.
 5. Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 24.03.2022.