22 35 52 164 poland@amodit.com

Regulamin Platformy Amodit

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi tworzenia oraz uruchamiania procesów biznesowych („Usługa”) na Platformie Amodit („Platforma”).
 2. Usługa świadczona jest  przez Astrafox Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Poloneza 93, 02-826 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000193522, NIP 525-21-71-560, kapitał zakładowy 131 200 złotych, („Astrafox”).
 3. Astrafox jest wyłącznym twórcą i właścicielem Platformy.
 4. Usługa przeznaczona jest wyłącznie dla „Klientów” będących przedsiębiorcami, którzy uzyskują dostęp do Platformy do celów bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Warunkiem korzystania z Usługi przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja wszystkich jego postanowień. Z chwilą akceptacji Regulaminu dochodzi do zawarcia prawnie wiążącej umowy pomiędzy Klientem a Astrafox.
 6. Jeżeli Klient nie akceptuje któregokolwiek z postanowień Regulaminu, nie może korzystać z Usługi ani Platformy.

USŁUGA

 1. W ramach Usługi zapewniamy Klientowi:
 2. Dostęp do Platformy zawierającej narzędzia służące do budowania, zarządzania i wykorzystania procesów biznesowych;
  • Możliwość wygenerowania indywidulanej aplikacji  („Aplikacja”) na Platformie. Aplikacja jest wyodrębnioną, indywidualną przestrzenią wraz z towarzyszącą jej bazą danych. Dostęp do Aplikacji możliwy jest wyłącznie przy użyciu indywidualnego dla każdego Klienta loginu i hasła.
  • Możliwość tworzenia i uruchamiania procesów biznesowych.
  • Obsługę Klienta
 3. Aplikacja może być dostępna w wersji Darmowej lub Płatnej.
 4. Darmowa wersja Aplikacji posiada następujące parametry:
  • Możliwość procesowania przez 21 dni
  • Przestrzeń dyskową o pojemności 5 GB dla przechowywanych dokumentów
  • Brak ograniczeń co do liczby kont użytkowników
  • Brak ograniczeń co do liczby zdefiniowanych procesów
  • Klient może utworzyć i używać tylko jedną darmową wersję Aplikacji.
  • Klient może w każdym czasie zmienić darmową wersję Aplikacji na płatną wersję.
  • Darmowa wersja Aplikacji może zostać usunięta przez Astrafox jeżeli nie zanotowano żadnych działań w okresie 30 dni od ostatniego logowania.
  • Zastrzegamy prawo odmowy założenia Aplikacji Klientowi z dowolnego powodu, w szczególności w przypadkach, gdy Klientowi w przeszłości usunięto Aplikację z powodu naruszania zasad Regulaminu.
 5. Płatna wersja Aplikacji dostępna jest dla Klientów, którzy wykupili Usługę.
 6. Płatna wersja Aplikacji posiada następujące parametry
  • Dowolna liczba kont użytkowników
  • Dowolna liczba procesowanych spraw.
  • Przestrzeń dyskowa będąca iloczynem 2 GB razy liczba aktywnych kont użytkowników
  • Liczba kont użytkowników uwzględniana w rozliczeniu miesięcznym ustalana jest na podstawie faktycznej liczby kont wykorzystywanych w minionym okresie rozliczeniowym.
  • Stosowane są miesięczne okresy rozliczeniowe.

WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia działania Usługi na najnowszych oficjalnych wersjach przeglądarek Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome oraz Safari. Dla korzystania z Usługi konieczne jest, by Klient posiadał urządzenie pozwalające na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu „cookies” i z włączoną obsługą JavaScript.

KORZYSTANIE Z USŁUGI

 1. Z chwilą utworzenia Aplikacji i akceptacji Regulaminu, Klient:
  • Zobowiązuje się postępować zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także z innymi dokumentami i instrukcjami wydawanymi przez Astrafox w związku ze świadczeniem Usługi,
  • Potwierdza, że dobrowolnie przystąpił do korzystania z Usługi oraz że korzysta z niej do celów bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową,
  • Potwierdza, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz w Aplikacji są zgodne z prawdą oraz zobowiązuje się do niezwłocznego aktualizowanie tych danych, jeżeli ulegną zmianie,
  • Wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości od Astrafox oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Usługi,
  • Zobowiązuje się zachować w tajemnicy swoje dane logowania do Aplikacji,
  • Wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej wystawianych przez Astrafox faktur za świadczoną na rzecz Klienta Usługę.

PŁATNOŚCI

 1. Klient korzystający z Płatnej wersji Aplikacji obowiązany jest terminowo uiszczać opłaty za korzystanie z Usługi zgodnie z liczbą procesów oraz liczbą kont użytkowników. Oferujemy miesięczną i roczną subskrypcję.
 2. Astrafox wystawia na koniec każdego okresu rozliczeniowego fakturę z terminem płatności 14 dni. W przypadku braku wpłaty w terminie Astrafox zastrzega prawo poinformowania Klienta poprzez email o upływającym okresie subskrypcji oraz o wysokości opłaty do zapłaty celem odnowienia subskrypcji. W przypadku dalszego zaniechania płatności przez Klienta, uznaje się, że zrezygnował on z Usługi, Aplikacja Klienta zostaje zablokowana, a umowa ulega rozwiązaniu.
 3. Dokonane płatności za zamówioną Usługę nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 4. Faktura VAT za korzystanie z Usługi wystawiana jest w formie elektronicznej. Faktura będzie dostępna w zakładce „Twoje Płatności” w Aplikacji Klienta.
 5. Zastrzegamy prawo do zmiany wysokości opłat w każdym czasie poprzez publikację nowego cennika na stronie https://amodit.pl. Nowy cennik ma zastosowanie do nowych Klientów, a w przypadku dotychczasowych Klientów – przy dokonywaniu jakichkolwiek zmian np. zmiana liczby kont, zmiana liczby procesów.

NIEDOZWOLONE PRAKTYKI

 1. Klient nie może korzystać z Usług w żaden sposób, celowo bądź nieumyślnie, prowadzący do naruszenia przepisów prawa, dobrych obyczajów, postanowień niniejszego Regulaminu, jak również prawa własności intelektualnej lub innego prawa osób trzecich lub które w inny sposób są lub mogą być szkodliwe dla naszego biznesu, marki lub reputacji.
 2. Klient nie może używać sprzętu lub oprogramowania mogącego uszkodzić lub zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Platformy Amodit, ani służącego do przechwytywania systemu lub danych z Platformy Amodit lub jakiejkolwiek strony internetowej posiadanej lub kontrolowanej przez Astrafox. Klient nie może podejmować żadnych działań powodujących nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie w sieci internetowej lub należącej do Astrafox infrastruktury.
 3. Informujemy, że nie monitorujemy ani nie kontrolujemy działalności Klienta w zakresie korzystania przez niego z Usługi. Jednakże zastrzegamy prawo (niezależnie od innych uprawnień wynikających z Regulaminu) zablokowania dostępu do całej lub części Usługi, za uprzedzeniem lub bez, według własnego uznania, jeżeli uzyskamy informację lub uzasadnione podejrzenie, że działalność Klienta w ramach Platformy Amodit  naruszają przepisy prawa, nasze polityki, niniejszy Regulamin, prawa osób trzecich lub z innego powodu jest niepożądana. W wyżej opisanych sytuacjach nie ponosimy odpowiedzialności względem Klienta za podjęte środki.

TREŚCI

 1. Klient jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie informacje, dane, teksty, dokumenty, grafiki, logo, video, pliki audio lub inne materiały i utwory, załadowuje, przesyła lub w inny sposób udostępnia przy użyciu Usługi. Odpowiedzialność ta obejmuje również Treści stanowiące linki do innych stron internetowych lub zasobów lub inne usługi udostępniane przez osoby trzecie, którymi Klient się posługuje. Nie rościmy sobie żadnych praw do Treści i przyjmujemy, że prawa i tytuły do Treści przysługują Klientowi, za wyjątkiem treści pochodzących z naszych zasobów.
 2. Klient, który wykupi Usługę płatną wyraża zgodę, abyśmy prezentowali informację o Kliencie w naszych materiałach marketingowych, w szczególności w przygotowywanych studium przypadku (and. case study).

OBSŁUGA KLIENTA

 1. Zapewniamy Obsługę Klienta poprzez email oraz telefonicznie. Klient, który chce skorzystać z pomocy Działu Obsługi Klienta lub złożyć reklamację, powinien w zgłoszeniu podać co najmniej nazwę swojego Konta. Nie odpowiadamy na anonimowe prośby lub reklamacje. Szczegółowe dane kontaktowe do Działu Obsługi Klienta dostępne są na stronie https://amodit.pl . Na większość zapytań i reklamacji odpowiadamy w dni robocze w ciągu 24 godzin. Klient ma prawo być informowany o statusie jego zapytania/reklamacji.

LIKWIDACJA KONTA / ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Usługi zarówno Darmowej jak i Płatnej.
 2. W celu rezygnacji z Usługi Klient powinien przesłać maila na adres poland@amodit.com z prośbą o usunięcie Aplikacji.
 3. Po rozpatrzeniu rezygnacji Astrafox blokuje Klientowi dostęp do Aplikacji.
 4. W okresie 60 dni licząc od dnia zablokowania Aplikacji Klient może złożyć pisemną prośbę (email) o ponowne udostępnienie Aplikacji. Warunkiem ponownego uruchomienia Aplikacji jest uregulowanie opat za cały okres wstrzymania dostępu.
 5. Po upływie tego terminu Aplikacja jest bezpowrotnie usuwana wraz ze wszystkimi zawartymi w niej informacjami i dokumentami.
 6. Zastrzegamy prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, zablokowania Usługi w całości lub części lub odmowy świadczenia Usług na rzecz Klienta w przyszłości w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu.  Przykłady naruszeń postanowień Regulaminu:
  • nieuiszczenie opłat za Usługę w ustalonym terminie,
  • dopuszczenie się niedozwolonych praktyk
  • naruszenie zasad dotyczących korzystania ze znaków towarowych i innej własności intelektualnej Astrafox,
  • podawanie przez Klienta nierzetelnych lub nieprawdziwych danych o sobie lub nieaktualizowanie tych danych, gdy ulegną zmianie,
  • przeniesienia praw i obowiązków z umowy o świadczenie Usługi na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Astrafox.
 7. Rezygnacja przez Klienta z Usługi nie zwalnia go z obowiązku uiszczenia opłat już wymagalnych oraz opłat, które zostaną naliczone w związku z korzystaniem przez Klienta z Usługi do czasu wygaśnięcia umowy.
 8. Gdy umowa ulega rozwiązaniu, wówczas, niezależnie od przyczyn oraz trybu rozwiązania, Klient nie jest uprawniony do żądania zwrotu uiszczonych przez niego płatności, tak w całości jak części, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE

 1. Astrafox przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Amodit jest zarejestrowanym znakiem towarowym należącym do Astrafox na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i innych państw członkowskich Unii Europejskiej, jak również w Stanach Zjednoczonych. Usługa, oprogramowanie Platformy Amodit, a także treści zawarte na stronie app.amodit.com („Utwory”), takie jak teksty, grafika, logo, ikony przycisków, obrazy, klipy audio oraz aplikacje, stanowią własność Astrafox lub jego Partnerów.
 2. Zabronione jest wykorzystywanie przez Klienta Utworów, a także znaków towarowych i oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Astrafox, chyba że korzystanie z nich wynika ze specyfiki świadczonej przez Astrafox Usługi lub jeśli Astrafox wyrazi zgodę na korzystanie z nich przez Klienta.

DOSTĘPNOŚĆ USŁUGI

 1. Zastrzegamy prawo zmiany lub modyfikacji cech Usługi, zwłaszcza jej aktualizacji, a także modyfikacji lub wymiany sprzętu lub oprogramowania używanego do świadczenia Usługi w każdym czasie i bez odpowiedzialności z tego tytułu, pod warunkiem że nie będzie to miało istotnie negatywnego wpływu na świadczenie Usługi. Zastrzegamy prawo do przerw w świadczeniu Usługi wynikających z przyczyn technicznych (np. awarie, naprawy, przeglądy, konserwacje, wymiana sprzętu), bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu. Jednakże, w przypadku zaplanowanych przerw technicznych trwających dłużej niż jeden dzień, będziemy podejmować wszelkie starania, aby poinformować Klienta o tym fakcie co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. Zaplanowana przerwa techniczna będzie przeprowadzona w taki sposób, by zminimalizować niedogodności dla Klienta z tym związane.
 2. Zastrzegamy również prawo do modyfikowania, dodawania lub usuwania w dowolnym czasie wszelkich dokumentów, informacji, grafik lub innych treści znajdujących się na stronach: https://www.amodit.plhttps://cloud.amodit.com

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Klient akceptuje, że Astrafox oferuje Usługę i Platformę Amodit „w stanie takim, w jakim się znajdują” (ang. „as is”), bez jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych.
 2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Usługi oraz Platformy Amodit.
 3. Astrafox nie ponosi odpowiedzialności za szkody (w tym utratę danych przez Klientów) wywołane:
  • Siłą Wyższą,
  • Ingerencją osób trzecich (w tym Klientów), zwłaszcza w związku z korzystaniem z Aplikacji przez osoby trzecie posługujące się danymi logowania Klienta  lub jego użytkowników – uzyskanymi od Klienta lub w innych okolicznościach niezależnych od Astrafox,
  • Wadliwym działaniem czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Astrafox,
  • Nieprzestrzeganiem przez Klienta postanowień Regulaminu,
  • Błędnymi lub niezgodnymi z prawdą danymi Klienta podanymi przy rejestracji.
 4. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, którego nie można przewidzieć i któremu nie można było zapobiec. Za okoliczności stanowiące Siłę Wyższą uznaje się w szczególności wojnę, klęski żywiołowe, strajki, awarie, ataki DDoS lub inne zakłócenia w działaniu sieci telekomunikacyjnej lub infrastrukturze teleinformatycznej, a także nadzwyczajne działania rządowe i administracyjne oraz działania podmiotów mających wpływ na świadczenie usługi Astrafox, a których działalność jest niezależna od Astrafox.
 5. Astrafox nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z utraty plików lub danych Klienta przechowywanych na naszych serwerach; Astrafox dokłada należytej staranności i w ramach świadczonej Usługi wykonuje kopie zapasowe Aplikacji Klienta wraz z wszystkimi zawartymi w niej danymi i dokumentami.
 6. Odpowiedzialność kontraktowa oraz deliktowa Astrafox ograniczona jest wyłącznie do bezpośrednich strat poniesionych przez Klienta. Astrafox nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, niezależnie od ich źródła (w szczególności takie jak: straty z tytułu przychodu, zysku, odsetek lub innych utraconych korzyści, czyste straty finansowe, straty wynikające z innych umów związanie z niedostępnością Usługi lub jej części) z wyjątkiem przypadków winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Astrafox. Całkowita odpowiedzialność Astrafox, niezależnie od liczby i podstawy roszczeń Klienta lub osoby trzeciej, ograniczona jest do łącznej kwoty zapłaconej przez Klienta za Usługę w ciągu jednego miesiąca bezpośrednio poprzedzającego datę, w której Klient zgłosił roszczenie do Astrafox. Klient niniejszym zwalnia Astrafox z wszelkich zobowiązań przekraczających wyżej wskazany limit.
 7. Klient zwalnia Astrafox oraz jego pracowników, współpracowników, kontrahentów oraz przedstawicieli z wszelkiej odpowiedzialności związanej z zarzutami i roszczeniami zgłaszanymi przez osoby trzecie, a związanymi z korzystaniem przez Klienta z Usługi, aktywnością jego użytkowników, naruszeniem niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub praw osób trzecich.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Astrafox może zmienić Regulamin w każdym czasie. Astrafox zawiadamia Klienta o zmianie Regulaminu na 10 dni przed jego wejściem w życie poprzez umieszczenie stosownej informacji oraz zaktualizowanej wersji Regulaminu w Aplikacji Klienta lub na stronie https://www.amodit.pl
 2. Do wszelkich spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie jakichkolwiek zmian do treści Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w czasie wszczęcia tych spraw.
 3. Strony ustalają, że wszelkie oświadczenia skierowane do drugiej Strony w trakcie korzystania z Usługi mogą być składane w formie korespondencji elektronicznej, wysyłanej:
  • w przypadku Klienta – na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres email,
  • w przypadku Astrafox na adres poland@amodit.com
 4. Klient może przenieść prawa i obowiązki wynikające z umowy na osobę spełniającą kryteria do zawarcia umowy, wyłącznie za zgodą Astrafox. Zgoda ta może zostać wyrażona w formie email. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory wynikłe między Astrafox a Klientem zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Astrafox.