22 35 52 164 poland@amodit.com

Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych i postępowania z nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Naszym celem jest umożliwienie Ci pełnej informacji i kontroli w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, jak dbamy o ich bezpieczeństwo. Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące tego, jak korzystamy z Twoich danych osobowych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych:

frank@amodit.com

lub

Inspektor Ochrony Danych 
Astrafox Sp. Z o.o. 
ul. Poloneza 93
02-826 Warszawa

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Korzystamy z Twoich danych osobowych, ponieważ zdecydowałeś się korzystać z platformy Amodit: amodit.pl („Platforma”) lub wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany adres e-mail o ofercie lub w inny sposób przekazałeś nam swoje dane. Platforma Amodit prowadzi działalność w oparciu o Regulamin, z którym możesz się zapoznać tutaj
 2. Administratorem dany osobowych jest  Astrafox Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Poloneza 93, 02-826 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000193522, NIP 525-21-71-560, kapitał zakładowy 131 200 złotych – dalej będziemy nazywać tę spółkę „Administratorem” lub „Astrafox”.
 3. Użytkownik w celu skorzystania z usług, jak również w trakcie korzystania z nich, przykładowo wypełniając formularze i prowadząc korespondencję z Administatorem może podawać dane osobowe.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z usług. Bez podania danych osobowych świadczenie usług nie będzie możliwe.
 5. Wszelkie dane osobowe, które zostaną podane przez Użytkownika lub będą zebrane przez Administratora na temat Użytkownika są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
 6. Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Administrator informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Serwisu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie, komunikacji z Użytkownikami, prowadzenia marketingu oraz wysyłki newsletterów.
 8. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora.
 9. Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Użytkownik ma również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, jeżeli dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów. Użytkownik jest także uprawniony do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w każdym przypadku, jeżeli będą one przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 11. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług, w tym w celu informowania o działaniu narzędzia, możliwym sposobie jego wykorzystania przez Użytkownika oraz koniecznych czynnościach, takich jak płatności, faktury etc.
 12. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług.
 13. Administrator na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Wyrażając zgodę: a) Użytkownik będzie otrzymywał na podany adres e-mail albo jego nr telefonu informację handlowę dotyczącą oferowanych usług platformy Amodit – w tym wypadku podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest jego zgoda, która nie jest obowiązkowa i może być cofnięta w każdej chwili, b) dodatkowo Administrator od czasu do czasu może wysyłać informacje o ofercie platformy Amodit lub ofercie jego partnerów handlowych – podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika w tym zakresie będzie prawnie uzasadniony interes Administratora lub jego partnerów polegający na marketingu wskazanych w ofercie usług; c) do Użytkownika będą kierowane zindywidualizowane komunikaty marketingowe np. w formie sugestii o usługach z wykorzystaniem profilowania. Komunikaty będą przygotowane w oparciu o analizę zachowań dokonanych przez Użytkownika – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu oferowanych usług; Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w powyższym zakresie kontaktując się z platformą, d) w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb Użytkowników platformy, e)  w celu potwierdzenia wykonania przez Administratora jego obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora.
 14. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Użytkownika, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 15. Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

PLIKI COOKIES

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora lub innych podmiotów.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, marketingowych oraz zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu i rozpoznania Użytkownika przy kolejnej sesji.
 3. Administrator informuje Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 4. Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
 6. Administrator informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Serwisu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.