Polityka prywatności - AMODIT
22 35 52 164 poland@amodit.com

Polityka prywatności oraz zasady przetwarzania

danych osobowych przez Astrafox Sp. z o.o.

 

Polityka prywatności oraz zasady przetwarznia

danych osobowych przez Astrafox Sp. z o.o.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ASTRAFOX SP. Z O.O.

INFORMACJE OGÓLNE

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych, przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług w ramach Amodit a także do zapewnienia ich prywatności i poufności oraz zapewnienia zgodność ich przetwarzania z odpowiednimi przepisami prawa. Naszym celem jest umożliwienie Ci uzyskania pełnej informacji i kontroli w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych.

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływ takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (dalej zwane RODO). RODO nakłada szereg obowiązków na wszystkie podmioty, które gromadzą, przetwarzają i wykorzystują dane osobowe. Astrafox dokłada wszelkich starań by spełniać wszelkie wymogi RODO i stale udoskonalać rozwiązania mające na celu jak najpełniejszą ochronę danych osobowych.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe które pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub w inny, dozwolony prawem sposób, jak dbamy o ich bezpieczeństwo a także jakie prawa przysługują Tobie jako podmiotowi danych osobowych. Ponadto informujemy o plikach cookies i zasadach przetwarzania powierzonych nam danych osobowych.

PODSTAWOWE INFORMACJE

 1. O ile nic innego nie wynika wprost z niniejszego dokumentu, poszczególne zwroty mają znaczenie nadane im w treści Regulaminu Amodit oraz RODO.
 2. Pojęcie „Dane osobowe” oznacza wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym takie jak imię i nazwisko, adres oraz numer IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie przeszkolone i upoważnione.
 4. Chronimy dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności poprzez stosowanie systemów szyfrowania danych. Hasła są szyfrowane w sposób uniemożliwiający ich odczytanie przez Astrafox i osoby działające na jego rzecz.
 5. Przesyłanie danych odbywa się poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu SSL, przy czym Astrafox nie odpowiada za tę część transmisji danych, która odbywa się w ramach niezależnych od Astrafox systemów poczty elektronicznej w ramach, których Klient lub Użytkownik nadaje lub odbiera wiadomość.
 6. Wszelkie dane osobowe, które zostaną podane przez Klienta, Użytkownika lub będą zebrane przez Astrafox są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim zgodnie z RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

 1. Administratorem dany osobowych jest Astrafox Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Poloneza 93, 02-826 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000193522, NIP 525-21-71-560, kapitał zakładowy 131 200 złotych – dalej będziemy nazywać tę spółkę „Administratorem” lub „Astrafox”.
 2. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Przemysław Sołdacki.
 3. Kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez Administratora jest możliwy poprzez:
  1. formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej pod linkiem: https://amodit.pl/kontakt/,
  2. pod adresem poczty elektronicznej: iod@amodit.com,
  3. pod adresem poczty tradycyjnej: Astrafox Sp. z o. o., ul. Poloneza 93, 02-826 Warszawa.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Ograniczamy przetwarzanie danych osobowych do niezbędnego minimum pozwalającego na rzetelne i bezpieczne świadczenie usług dla naszych Klientów. W związku ze świadczonymi usługami Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następującym zakresie:
  1. imię i nazwisko oraz ewentualnie firma w imieniu której jesteś zatrudniona/y lub w imieniu której działasz,
  2. adres przedsiębiorstwa lub inny, wskazany w związku z realizacją współpracy,
  3. adres e-mail,
  4. numer telefonu kontaktowego,
  5. zajmowane stanowisko,
  6. IP komputera, cookies.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób wskazany poniżej:
  1. na podstawie art 6 ust 1 lit. a) RODO tj. w związku z wyrażoną przez podmiot danych zgodą, w celach wskazanych każdorazowo w treści wyrażanej zgody – do czasu realizacji celu w niej skazanego lub do czasu jej cofnięcia,
  2. w odniesieniu do osób z którymi zawierana jest umowa – na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO, w celu zawarcia umowy oraz podjęcia czynności zmierzających do jej zawarcia a także w celach niezbędnych do wykonania umowy, a w szczególności:
   1. świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z platformy Amodit,
   2. zakładania i zarządzania Kontami, oraz zapewnienia ich obsługi, obsługi dokumentów i rozwiązywania problemów technicznych,
   3. obsługi zgłoszeń, kierowanych przez Klientów, np. przez formularz kontaktowy, – do czasu realizacji przedmiotowych celów,
  3. na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO, w celu wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa takich jak m.in. obsługa reklamacji, obowiązki księgowe, podatkowe, archiwizacyjne oraz obowiązki wobec sądów i organów ścigania – do czasu realizacji przedmiotowych celów,
  4. na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO, w celu:
   1. umożliwienie Administratorowi dokonywania weryfikacji osób umocowanych do reprezentacji Klienta – do czasu realizacji przedmiotowych celów lub wniesienia skutecznego, umotywowanego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych,
   2. umożliwienia Administratorowi dochodzenia ewentualnych roszczeń lub podjęcia obrony przed roszczeniami – do czasu realizacji przedmiotowych celów lub upływu okresów przedawnienia roszczeń,
   3. w celu umożliwienia Administratorowi realizacji umowy zawartej z kontrahentem, w tym prowadzenia komunikacji z osobami wyznaczonymi przez kontrahenta do kontaktu – do czasu realizacji przedmiotowych celów lub wniesienia skutecznego, umotywowanego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych,
   4. w celu umożliwienia Administratorowi prowadzenia działań analitycznych, marketingowych produktów lub usług własnych – do czasu realizacji przedmiotowych celów lub wniesienia skutecznego, umotywowanego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych.
 1. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Klienta żadnych skutków prawnych lub w inny sposób istotnie wpływać na jego sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Amodit polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Kliencie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.
 2. Twoje dane osobowe mogą być pozyskiwane z następujących źródeł: bezpośrednio od Ciebie, z rejestrów KRS i CEIDG lub mogą być przekazywane przez naszego Klienta – w szczególności w zakresie danych osobowych osób wyznaczonych do kontaktu.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1. podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umów powierzenia zawartych z Administratorem, w tym w szczególności: biuro rachunkowe, przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie IT, hostingu, doradcze, kurierskie,
  2. podmioty współpracujące z Administratorem w tym w szczególności w zakresie: obsługi prawnej i windykacji, ubezpieczeń, świadczenia usług pocztowych,
  3. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (inni administratorzy) np. urząd skarbowy oraz sądy i organy ścigania,
  4. w przypadku uzyskania zgody podmiotu danych, jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) podmiotom spełniającym odpowiedni stopień ochrony w szczególności poprzez:
  1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej, a w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield),
  2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,
  3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,
  4. inne zabezpieczenia spełniające odpowiedni stopień ochrony w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne.
 3. Zakres w którym przetwarzane są dane osobowe poza obszarem EOG dotyczą następujących celów:
  1. analityki internetowej,
  2. obsługi klienta,
  3. przyjmowania i procesowania płatności,
  4. marketingu usług Amodit,
  5. utrzymania i rozwoju platformy Amodit.

 PRAWA PODMIOTU DANYCH

 1. W zakresie przewidzianym przepisami prawa, podmiot danych osobowych posiada:
  1. prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych – uprawnienie do uzyskania informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania swoich danych osobowych – uprawnienie do sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych,
  3. prawo do usunięcia danych osobowych tzw. „prawo do bycia zapomnianym” – uprawnienie do żądania usunięcia danych, m.in. gdy przetwarzanie nie jest już niezbędne do zrealizowania żadnego z celów, dla których dane zostały zebrane,
  4. prawo do przenoszenia danych – prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi. Prawo to przysługuje w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, umowy lub odbywa się w sposób zautomatyzowany,
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – uprawnienie do żądania ograniczenia wykonywanych operacji na danych osobowych,
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – uprawnienie do złożenia skargi w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
  7. prawo do wyrażenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych- odnośnie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO. W przypadku wniesienia sprzeciwu Administrator zaprzestanie przetwarzać Twoje dane osobowe w tych celach, chyba, że Administrator wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania danych osobowych, które będą nadrzędne wobec interesów osoby, która wniosła sprzeciw lub będą stanowiły podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  8. prawo do wycofania wyrażonej zgody, w każdym czasie – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody. W celu wycofania udzielonej zgody należy przesłać informacje na ten temat na adres iod@amodit.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z usług świadczonych przez Astrafox. W szczególności, niepodanie danych osobowych będzie skutkować niemożnością realizacji usług określonych Regulaminem Amodit.

PLIKI COOKIES

 1. Administrator stosuje pliki „cookies” czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Pliki cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora lub innych podmiotów.
 2. Informacje zbierane przy pomocy plików „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, Użytkowników i innych użytkowników Internetu odwiedzających stronę Astrafox, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z platformy Amodit przez Klientów i Użytkowników.
 3. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Amodit, może jednak spowodować pewne utrudnienia i ograniczenia funkcjonalności.
 4. Administrator przechowuje pliki „cookies” na urządzeniu końcowym użytkownika a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, marketingowych oraz zapewnienia prawidłowego działania platformy, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu i rozpoznania użytkownika przy kolejnej sesji.
 5. Administrator informuje, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.
 6. Administrator wskazuje, że pliki „cookies” mogą być usunięte przez użytkownika po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta użytkownik.
 7. Administrator informuje, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików „cookies” w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do platformy lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

POWIERZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli dochodzi do powierzenia przez Klienta przetwarzania danych osobowych, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego rozdziału, stanowiące umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych o której mowa w art. 28 ust. 3 i nast. RODO. Klient może skontaktować się z Astrafox celem podjęcia negocjacji i zmiany treści niniejszych postanowień, wszelkie zmiany dla swojej ważności wymagają formy pisemnej.

 PRZEDMIOT POWIERZENIA

 1. Na warunkach określonych w niniejszym rozdziale, Klient powierza Astrafox przetwarzanie danych osobowych, których jest administratorem w rozumieniu RODO a Astrafox zlecenie to przyjmuje i zobowiązuje się do ich przetwarzania w zakresie, celu oraz na warunkach określonych w Regulaminie korzystania z platformy Amodit lub odrębnej umowie zawartej z Klientem, zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału a także przepisami prawa, w tym zwłaszcza przepisami RODO.
 2. Klient oświadcza, że jest uprawniony do przetwarzania i powierzenia przetwarzania danych osobowych, które powierza Astrafox w zakresie, celu i na warunkach wskazanych w Regulaminie korzystania z platformy Amodit lub odrębnej umowie.
 3. Astrafox oświadcza, że posiada wiedzę, środki techniczne i organizacyjne niezbędne do prawidłowego przetwarzania danych osobowych a przyjęty przez niego system przetwarzania danych osobowych, w tym system informatyczny spełnia wymogi aktualnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisy RODO.

 PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

 1. Przetwarzanie obejmować będzie następujące rodzaje danych osobowych:
  1. dane Użytkowników: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko
  2. dane adresatów dokumentów przetwarzanych na platformie Amodit: imię, nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, e-mail, numer telefonu.
 2. Przetwarzanie obejmować będzie następujące kategorie osób: Użytkownicy platformy Amodit będący pracownikami lub współpracownikami Klienta, adresaci dokumentów przetwarzanych na platformie Amodit.
 3. Przetwarzanie danych osobowych przez Astrafox będzie wykonywane wyłącznie w okresie świadczenia usług, chyba, że obowiązek późniejszego przetwarzania danych wynika z przepisów prawa.
 4. Charakter i cel przetwarzania danych osobowych wynikają bezpośrednio i ograniczają się wyłącznie do zadań związanych ze świadczeniem usług na platformie Amodit tj.:
  1. charakter przetwarzania określony jest faktem, iż Astrafox świadczy usługi z zakresu optymalizacji procesów biznesowych,
  2. celem przetwarzania jest wywiązanie się ze zobowiązań Astrafox związanych ze świadczeniem ww. usług.
 5. Astrafox, w zakresie realizacji celu określonego powyżej, jest uprawniony do wykonywania następujących operacji na powierzonych mu danych osobowych: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 OBOWIĄZKI PRZETWARZAJĄCEGO

 1. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych Astrafox zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa przekazanym danym poprzez wdrożenie odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa które mają na celu należyte zabezpieczenie powierzonych danych osobowych oraz wykonywania nadzoru nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania.
 2. Astrafox zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których będzie miał dostęp w związku ze świadczeniem usług i ich nieujawniania bez uprzedniej zgody Klienta.
 3. W związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych Astrafox przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Klienta. Za udokumentowane polecenie klienta uznaje się w szczególności zaakceptowanie Regulaminu korzystania z platformy Amodit oraz ewentualną umowę zawartą z Klientem.
 4. Astrafox, w miarę możliwości udzieli Klientowi pomocy przy wywiązywaniu się z obowiązków o których mowa w art. 32-36 RODO, obejmujących w szczególności: ochronę danych, zgłaszanie naruszeń organowi nadzorczemu, zawiadamianie osób dotkniętych naruszeniem ochrony danych, ocenę skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje z organem nadzorczym oraz obowiązków względem osób których dane dotyczą, zwłaszcza odnośnie udzielania odpowiedzi na żądania w zakresie praw określonych w rozdziale III RODO.

 OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Klient jest zobowiązany do współdziałania z Astrafox w wykonywaniu usług świadczonych na rzecz Klienta.
 2. W przypadku powzięcia przez Astrafox wątpliwości w zakresie zgodności z prawem poleceń wydanych przez Klienta w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych, Astrafox poinformuje Klienta o tychże wątpliwościach a Klient będzie zobowiązany udzielić Astrafox pisemnych wyjaśnień w ww. zakresie. Wyjaśnienia Klienta powinny być udzielone niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia powzięcia informacji o wątpliwościach.

 OSOBY PRZETWARZAJĄCE DANE OSOBOWE W IMIENIU ASTRAFOX

 1. Astrafox zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie do osób, których dostęp wynika z faktu realizacji usług na rzecz Klienta.
 2. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Astrafox, o którym mowa w art. 29 RODO, przeszkolone z zakresu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zobowiązane przez Astrafox do zachowania w tajemnicy wszelkich powziętych na skutek przetwarzania danych informacji.

 ZAWIADOMIENIE

Astrafox zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Klienta o każdym naruszeniu bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych, w tym w szczególności o nieuprawnionym dostępie do danych osobowych.

PRAWO KONTROLI

 1. Klient ma prawo do kontroli Astrafox w zakresie przetwarzania powierzonych mu danych osobowych z punktu widzenia zgodności z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego rozdziłu. Kontrolę przeprowadza się w postaci audytu realizowanego przez Klienta lub audytora przez niego upoważnionego. Prowadzenie audytu nie może powodować nadmiernych obciążeń Astrafox. W szczególności Klient może realizować prawo kontroli wyłącznie w godzinach pracy Astrafox. Informacja o terminie i zakresie audytu będzie przekazana Astrafox z co najmniej 30 – dniowym wyprzedzeniem, na piśmie lub w drodze wiadomości e-mail.
 2. Prawo Klienta do przeprowadzenia audytu obejmuje jedną kontrolę w roku kalendarzowym. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania w sytuacji gdy organ ochrony danych osobowych zobowiąże Klienta do przeprowadzenia dodatkowego audytu. Do każdego dodatkowego audytu zastosowanie mają wszystkie postanowienia niniejszego paragrafu.
 3. Klient zobowiąże audytora prowadzącego kontrolę do bezterminowego zachowania poufności w zakresie wszelkich informacji powziętych w trakcie lub przy okazji prowadzenia audytu w zakresie mogącym w szczególności stanowić dane poufne Astrafox, jego pracowników lub klientów.

 PODPOWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Klient udziela Astrafox ogólnej zgody na podpowierzenie przetwarzania danych osobowych, których jest administratorem, innym podmiotom z zastrzeżeniem, iż zamiar podpowierzenia przetwarzania danych osobowych wymaga uprzedniego zgłoszenia Klientowi w celu umożliwienia mu wyrażenia ewentualnego sprzeciwu. Brak pisemnego sprzeciwu Klienta w ciągu 24 godzin od daty otrzymania zawiadomienia, uznaje się jako akceptację podprocesora. Astrafox zastrzega, że wniesienie sprzeciwu może skutkować brakiem możliwości dalszego świadczenia usług na rzecz Klienta.

 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ASTRAFOX

 1. Astrafox ponosi odpowiedzialność wobec Klienta z tytułu należytego wykonania obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych przez podmiot trzeci, któremu podpowierzył dane osobowe.
 2. Astrafox odpowiada za szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści, spowodowane swoim zawinionym działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które przepisy prawa, w tym RODO nakładają bezpośrednio na przetwarzającego lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Klienta lub wbrew tym instrukcjom.

 ZAKOŃCZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Po zakończeniu świadczenia usług na rzecz Klienta, Astrafox zwróci lub trwale usunie wszelkie dane osobowe, do których miał dostęp w ramach świadczenia usług na rzecz Klienta chyba, że przepisy prawa wymagają dalszego przechowywania danych osobowych.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Astrafox zastrzega możliwość zmiany polityki prywatności, w szczególności w sytuacji zmiany przepisów prawa i nowych wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad ochroną danych osobowych.