Schemat blokowy

RODO

RODO, czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (ang. General Data Protection Regulation, GDPR), to prawo regulujące przetwarzanie danych osobowych w obrębie Unii Europejskiej. Wprowadzone w 2016 roku, a stosowane od 25 maja 2018, RODO ma na celu zwiększenie poziomu ochrony danych osobowych oraz przyznanie osobom, których dane dotyczą większej kontroli nad tym jak ich dane są używane.

Cel i zakres stosowania RODO

RODO dotyczy każdej organizacji, zarówno publicznej, jak i prywatnej, która przetwarza dane osobowe mieszkańców Unii Europejskiej, niezależnie od tego, czy organizacja ta ma siedzibę w UE, czy poza nią. Rozporządzenie nakłada na przedsiębiorstwa i organizacje obowiązek przestrzegania zasad odpowiedzialnego zbierania, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych.

Kluczowe zasady RODO

 • Przejrzystość: Każda operacja przetwarzania danych musi być łatwa do zrozumienia i dostępna dla osoby, której dane dotyczą.
 • Ograniczenie celu: Dane osobowe mogą być zbierane tylko w wyraźnie określonych, legalnych celach i nie mogą być dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami.
 • Minimalizacja danych: Przetwarzanie danych powinno być ograniczone do tego, co niezbędne do celów, dla których są przetwarzane.
 • Dokładność: Dane osobowe muszą być dokładne i na bieżąco aktualizowane.
 • Ograniczenie przechowywania: Dane osobowe powinny być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, tylko przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania.
 • Integralność i poufność: Dane osobowe powinny być przetwarzane w sposób zapewniający odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Prawa podmiotu danych

RODO wprowadza szereg praw dla osób fizycznych, które mają na celu umożliwienie lepszej kontroli nad ich danymi osobowymi:

 • Prawo dostępu do danych: Osoby, których dane dotyczą, mają prawo otrzymać kopię swoich danych osobowych oraz informacje o tym jak te dane są przetwarzane.
 • Prawo do sprostowania: Umożliwia żądanie poprawienia nieprawidłowych lub nieaktualnych danych osobowych.
 • Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”): Pod pewnymi warunkami osoby te mogą żądać usunięcia swoich danych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: Możliwość żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych: Umożliwia przesyłanie danych osobowych od jednego administratora do drugiego.
 • Prawo do sprzeciwu: Osoby mogą sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych osobowych.

Obowiązki administratorów danych

Administratorzy danych muszą zapewnić zgodność z zasadami RODO, co oznacza między innymi konieczność:

 • prowadzenia rejestrów działalności przetwarzania,
 • realizacji oceny skutków dla ochrony danych przy nowych projektach przetwarzania,
 • wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (IOD),
 • zgłaszania naruszeń danych osobowych do odpowiednich organów nadzorczych.

Wnioski i zastosowanie w praktyce

RODO stanowi kompleksowe podejście do ochrony danych osobowych, podnosząc standardy i wymagania w tym zakresie. Jest to przepis, który wprowadził wiele zmian w sposób, w jaki organizacje muszą podchodzić do danych osobowych, zapewniając jednocześnie lepszą ochronę praw jednostek.

Podsumowanie

Rozporządzenie RODO to fundamentalne narzędzie, które zwiększa przejrzystość i wprowadza surowsze wymogi w zakresie przetwarzania danych osobowych. Każda organizacja działająca na terenie Unii Europejskiej lub przetwarzająca dane obywateli UE powinna stosować się do zasad RODO, aby zapewnić ochronę prywatności i danych osobowych.