Schemat blokowy

Profilaktyka podstawą sprawności systemu – monitor wydajności Amodit

AMODIT to niezwykle elastyczny system obiegu dokumentów. Pozwala na wiele, ale stawia również swoje wymagania. Możliwość realizacji poszczególnych zagadnień biznesowych w różny sposób to cecha charakterystyczna tego rozwiązania, ale niewłaściwe użycie funkcji reguł może np. prowadzić do spowolnienia działania systemu, które odczują wszyscy użytkownicy.

Wczesne wykrywanie przyczyn spowolnienia działania systemu

Przykładem mogą być reguły, których kod został napisany w sposób bardzo nieefektywny, w szczególności reguły okresowe uruchamiane w krótkich interwałach czasowych. Innym przykładem może być synchronizacja słowników dla bardzo dużej liczby pozycji. Uzyskując informację zwrotną szybko można podjąć działania zapobiegawcze tj.: poprawienie kodu reguł, zmniejszenie (dostosowanie) częstotliwości wybranych jobów, dodanie dodatkowych indeksów do kolumn na bazie czy wprowadzenie limitów np. rozmiarów załączników, liczby wysyłanych e-maili w jednym przebiegu joba itp.

W logach systemowych AMODIT mogą pojawiać się wpisy dotyczące błędów lub ostrzeżeń związanych np. z brakiem dostępu do źródła zewnętrznego, błędnie napisaną regułą itp. Analiza ilościowa pozwala na wykrycie anomalii np. nagły wzrost liczby błędów u wielu użytkowników po aktualizacji treści reguły, a to umożliwia szybką reakcję.

Monitor wydajności

Monitor wydajności AMODIT to dodatkowy moduł służący do rejestrowania informacji dot. jakości działania systemu (tzw. metryk).

Monitor jest narzędziem diagnostycznym dedykowanym dla:

 • klientów korzystających z własnych instalacji systemu (on-premise),
 • osób projektujących procesy, reguły i raporty (zarówno po stronie klienta jak i dla wdrożeniowców Astrafox i jego partnerów),
 • osób serwisujących, dbających o ciągłość działania systemu (zarówno po stronie klienta jak i Astrafox).

Monitor wydajności unifikuje dotychczasowe narzędzia do pomiaru wydajności systemu. Użytkownik monitora (administrator systemu) zyskuje możliwość całościowego wglądu w wiele kluczowych operacji dostępnych w jednym miejscu.

Jakie metryki rejestruje monitor wydajności?

Monitor odwzorowuje stan operacji biznesowej. Operacja biznesowa, to wyróżnialna w obrębie systemu AMODIT aktywność, która jest inicjowana przez użytkowników końcowych systemu bądź też użytkownicy systemu mają bezpośredni wpływ na jej kształt. Przykłady typów operacji biznesowych, które rejestruje monitor:

 • wywołanie reguły na sprawie (wszystkie typy reguł),
 • wykonanie cyklicznego zadania (job),
 • synchronizacja słowników,
 • wykonanie wybranych funkcji w ramach reguł na sprawie (np. CallRest),
 • załadowanie danych do raportu,
 • załadowanie listy spraw,
 • wysłanie załącznika do usługi SkanujTo.

Użytkownik oprócz wspomnianej roli inicjatora operacji (np. wywołanie reguły), będąc w roli administratora (twórcy procesu), decyduje także o ilości i jakości operacji, które występują w systemie, jak: tworzenie nowych reguł i pisanie do nich kodu, definiowanie raportów i widoków czy ustawianie częstotliwości jobów.

Monitor dostarcza następujących informacji:

 • liczba wywołań operacji w pomiarowym przedziale czasu,
 • średni czas wykonania operacji,
 • całkowity czas wykonania operacji,
 • maksymalny czas wykonania operacji,
 • procentowy udział czasu wykonywania zliczonych operacji na tle pomiarowego przedziału czasu,
 • liczba zgłoszonych wyjątków w kodzie,
 • liczba zarejestrowanych timeoutów,
 • informacja o podmiocie rejestrującym operacje: witryna – reguły ręczne, reguły automatyczne, reguły tabel czy usługa asynchroniczna – reguły okresowe, synchronizacja słowników, ładowanie maili itp, oraz wiele innych.

Monitor wydajności na platformie AMODIT

Obraz nr 1. Przykład raportu typu Pivot z wizualizacją HeatMap obrazujący procentowy udział czasu wykonania poszczególnych operacji w przeciągu dwóch dni. Na raporcie kolorem czerwonym wyróżniono wykonanie reguły ręcznej VeryIneffectiveQueryRule (procentowy udział czasu wykonania: 24,25%) co jest przykładem wyszukiwania nieefektywnych operacji, których obecność przekłada się na spowolnienie działania systemu.

Jak używać monitora wydajności?

Monitor zapisuje wszystkie zgromadzone dane do tabeli systemmonitorlog. Wspomniane dane można przeglądać za pomocą modułu raportowego AMODIT, tworząc np. raport w oparciu o źródło zewnętrzne. Użytkownicy będą mogli skorzystać z predefiniowanych raportów, ale również będą mieli możliwość tworzyć własne opierające się o inne źródła.

Funkcjonalność dostępna w wersji Enterprise.

Przekonaj się, jak Amodit może pomóc Twojej firmie